سایر بخشها

بزرگداشت

بزرگداشت:
این بخش به تقدیر از افراد موثر در عرصه سینمای مستقل تجربه گرا ، ویدیوآرت و پرفورمنس آرت اختصاص دارد.

دیدگاه خود را ثبت کنید