فریبا رستمی: سینمای مستقل تجربه گرا نیاز به حمایت دارد
فریبا رستمی: سینمای مستقل تجربه گرا نیاز به حمایت دارد

سینمای مستقل و تجربه گرا از دهه 20 میلادی با جنبش آوانگارد آغاز شد و در دهه های 50 و 60 میلادی با موج نو فرانسه راه خود را با قوت تا به امروز ادامه داده است. این جنبش اساسا حاوی درک و آگاهی از عملکرد هنر و جایگاه آن است.

سینمای نو در مقابل جریان اصلی سینمای عامه پسند با گرایش های فرمال و سبکی و با دستور زبان سینما، زبانی تازه مبتنی بر اندیشه ورزی خلق نموده است. هنرمندان این حوزه به مخاطب پیشنهاد تازه ای برای دیدن می دهند. اساسا این سینما از عینیت گرایی خود را رها نموده و اینگونه تفسیر و تاویل مخاطب را می طلبد.

روایت سینمای تجربه گرا شکلی نامتعین دارد. دیگر خود متن فیلمیک است که تنها واقعیت موجود است. از اینرو سینما هم مانند نقاشی و ادبیات رو به سوی خود نموده و با نوعی خود ارجاعی ساختار می شکند و ساختار می آفریند.

این سینما همواره مخاطب اندک داشته و از اینرو نیاز به حمایت دارد، حمایت های دولتی و نیز حمایت هایی نظیر جشنواره ی تخصصی خورشید که منجر به دلگرمی هنرمندان این حوزه است، برای ادامه، برای تحمل رنج عامه شمول نبودن.
منبع :پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل
تاریخ ارسال :1395/12/28