رضا کمالی: سخن نو آر که نو را حلاوتی است دیگر
رضا کمالی: سخن نو آر که نو را حلاوتی است دیگر

با توجه به گسترش و ساده شدن ابزارهای ضبط تصاویر و همچنین ارتقای مهارت فنی عمومی در استفاده از آنها؛ دنیا بیش از هر وقت دیگر آماده ی دریافت پیام های تصویری تألیفی است نه تکثیری.

برابر آنچه بسیاری از نظریه پردازان گفته اند، قابلیت تکثیر از ارزش هنری آثار کم می کند، حال آنکه فوج فوج فیلم های تولیدی امروزی، حاصل ایده هایی است که  پیش از این، ساخته و پرداخته شده اند.

کوتاه و گزیده اینکه تالیف در سینما وقتی اتفاق می افتد که مولٔف، دنیا را با جزئیات آن از نگاه خودش می بینند و این نگاه خاص را در تمام اجزای فیلمش پیاده کند. این نگاه آن قدر در فیلم تأثیر خواهد گذاشت که شاید مولٔف در تألیفش بعضی از ابزار سینما را کنار بگذارد یا عوض کند.

از آنجا که جشنواره فیلم مستقل خورشید این گونه تلاش ها را ارج می نهد ما نیز این جشنواره را ارزشمند می دانیم، چرا که قطعاٌ و حتماٌ به کشف سینما گرانی مؤلف منجر خواهد شد. 
منبع :پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل
تاریخ ارسال :1396/01/18